(PERSIAN) QURAN BY FULADVAND
( BY FULADVAND )
97 - القدر
به نام خداوند رحمتگر مهربان)
        
1. ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم
2. و از شب قدر چه آگاهت كرد
3. شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است
4. در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى [كه مقرر شده است] فرود آيند
5. [آن شب] تا دم صبح صلح و سلام است