(AZERBAIJANI) QURAN
110 - ən-Nəsr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
ən-Nəsr (Kömək) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;
2. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman
3. Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, "Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə" kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!