(INDONESIAN) QURAN
112 - AL-IKHLAAS
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
        
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,