(BOSNIAN) QURAN
107 - Al-Mâ'ûn
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Zna{ li ti onoga koji onaj svijet pori~e?
2. Pa to je onaj koji grubo odbija siro~e,
3. i koji da se nahrani siromah – ne podsti~e.
4. A te{ko onima koji, kada molitvu obavljaju,
5. molitvu svoju kako treba ne izvr{avaju,
6. koji se samo pretvaraju
7. i nikome ni{ta ni u naru~ ne daju!