(BOSNIAN) QURAN
110 - An-Nasr
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Kada Allahova pomo} i pobjeda do|u,
2. i vidi{ ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
3. ti veli~aj Gospodara svoga hvale}i Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.